logo
Přihlásit se

Registrace

Všeobecné podmínky

Poskytovatelem níže uvedených služeb chemistr.cz je společnost INISOFT s.r.o., se sídlem Rumjancevova 696/3, Liberec 1, 460 01, IČO: 25417657.

Zákazníkem se stává svéprávná fyzická osoba nebo právnická osoba, která s Poskytovatelem uzavře tyto smluvní podmínky.

Službou chemistr.cz se rozumí zpracování zadaných údajů evidence chemických látek a směsí.

Poskytovatel i Zákazník se zavazují k mlčenlivosti o skutečnostech, které se vzájemně dozvěděli v souvislosti se zřízením a provozem služeb.

Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Poskytovatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit ochranu osobních údajů i všech ostatních dat Zákazníka před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, zabránit jejich změně, ztrátě či zničení, neoprávněnému přenosu či jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití. Poskytovatel se zavazuje že osobní údaje i všechna ostatní data Zákazníka neposkytne v jakékoli podobě žádné třetí straně. Osobní údaje Zákazníka budou použity výhradně za účelem realizace sjednaných služeb a ke komunikaci se Zákazníkem.

Poskytovatel je oprávněn uvádět zákazníka v seznamu svých referenčních zákazníků.

Zákazník výslovně souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv Poskytovatelem týkajících se objednaných služeb a prohlašuje, že tyto zprávy nejsou nevyžádanou korespondencí a nejsou nevyžádaným obchodním sdělením. Takový e-mail splňuje veškeré podmínky Zákona o regulaci reklamy č. 138/2002 Sb. a Zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb, a nelze jej považovat za nevyžádanou reklamu - spam.

Zákazník výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Poskytovatelem na adresu jeho elektronické pošty. Zákazník má možnost odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy.

Máte-li dotazy nebo připomínky ohledně našich pravidel na ochranu soukromí, můžete se na nás obrátit využitím našich kontaktních informací.